Contactgegevens:

Niwik Diëtetiek & Acupunctuur
Zaagmolenstraat 98-E
Tel. 070 – 327 10 35
www.niwik.nl | info@niwik.nl

 

Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Niwik Diëtetiek & Acupunctuur, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.
 • Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.
 • Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 • Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 • De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 3. Verhindering

 • Indien de Opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail of via e-mail te gebeuren.
 • De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Als service ontvangt u van de Opdrachtnemer een afspraakherinnering via de e-mail.

Artikel 4. Tarieven

 • De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
 • Uitgebreide informatie over de tarieven van diëtetiek staat op deze pagina
 • Uitgebreide informatie over de tarieven van acupunctuur staat op deze pagina
 • Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. 

Artikel 5. Betalingen

 • Bij het afnemen van goederen en diensten dient de Opdrachtgever de factuur direct te betalen met pin.
 • Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking. 
 • Bij het ontvangen van een factuur per e-mail, dient de betaling binnen 7 dagen te worden voldaan.
 • Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Het advies van de Opdrachtnemer is resultaatgericht van aard, maar er wordt geen garantie gegeven op het behalen van resultaten. De Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met het opvolgen van de adviezen van de Opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Artikel 7. Beëindigen behandeling

 • De Opdrachtgever kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de Opdrachtnemer 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De Opdrachtnemer kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van Opdrachtnemer niet tot de gewenste resultaten leidt. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer de Opdrachtnemer een dergelijke situatie voorziet. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 •  Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.
 • Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 • Uitgebreide informatie over klachten en geschillen in de diëtetiek staat op deze pagina
 • Uitgebreide informatie over klachten en geschillen in de acupunctuur staat op deze pagina